Evaluace školy

Je proces systematického shromažďování a analýzy informací podle určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování. Jejím cílem je porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost vzdělávací soustavy

Testování SCIO

Další testování žáků proběhne opět v listopadu školního roku 2017/2018.

EVALUACE

Základním atributem evaluace je systematická, plánovitá, cíleně řízené a objektivní posuzování nebo zkoumání hodnoty, kvality, efektivity jevů a procesů školní reality. Sběr a analýza informací probíhají podle předem stanovených kritérií. Evaluace není hodnocení!

Externí evaluace

Zaměřuje se na celkové fungování systému školy jako instituce, evaluační cíle jsou stanoveny zvnějšku, měřítka a kritéria jsou dána examinátorem nebo zadavatelem hodnocení. Orientuje se zejména na výsledky.

Prováděna externími subjekty:

  • ČŠI

  • Zřizovatel

Autoevaluace

Je systematickým hodnocením dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděné pracovníky školy. Je autoregulačním mechanismem vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě (musí mít definována kritéria a indikátory - znaky) a úrovni dosažených cílů vzhledem k projektovaným cílům.

  • Orientace na procesy

  • Je prováděna školní komunitou

  • Cíle jsou stanoveny zevnitř