Informace k provozu školy od 1. září 2021

Pátek 27. srpna 2021

Vážení rodiče,

letošní prázdniny se nezadržitelně chýlí ke svému konci a my už společně se všemi kolegy i správními zaměstnanci připravujeme prostory pro nadcházející školní rok 2021/2022. Vzhledem k pokračující stavbě naší nové budovy je tento rok možná poslední, který společně strávíme ve stávajících prostorách.

Věřím, že díky spolupráci nás všech bude i tento rok pro všechny žáky, včetně těch kteří zasednou do školních lavic poprvé, stejně úspěšný jako ten minulý.

Vzhledem k přetrvávajícímu nebezpečí různých mutací nemoci COVID-19 ministerstvo připravilo podrobný materiál, kterým se musí řídit zaměstnanci i žáci naší základní školy. Celý text najdete umístěný níže, ale pro srozumitelnost jsem vybral důležité body týkající se dodržováním základních hygienických pravidel stanovených ministerstem zdravotnictví.

Mgr. Tomáš Kordula ředitel školy

Základní hygienická pravidla od 1. září 2021

 1. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého  pobytu ve škole.

 2. Během prvních 14 dní školy používají žáci ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) ve společných prostorách (chodba, záchody atd.)

 3. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

 4. Pokud budou patrné příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu) již při příchodu žáka do školy, nebude žák vpuštěn do budovy.

 5. V případě, že se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou u žáka v průběhu přítomnosti ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené  samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce žáka s ohledem na jeho bezodkladné vyzvednutí ze školy.

Screeningové testování ve školách

 1. Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí žáků základních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů nebo 2 neinvazivních PCR testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Naše základní škola zvolila 2. variantu SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ SPOLUFINANCOVANÉ Z FONDU SOLIDARITY EVROPSKÉ UNIE a proto v termínech 1. a 6. září proběhne PCR testování všech žáků i zaměstnanců školy. (PODROBNOSTI NAJDETE V DALŠÍ AKTUALITĚ)

 2. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 3. V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.

 4. Škola kontaktuje zákonného zástupce, s jeho souhlasem a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

 5. O případné pozitivitě dítěte následně zákonný zástupce informuje jeho ošetřujícího lékaře.

Testování nemusí absolvovat:

 • Žáci a zaměstnanci, kteří se prokáží laboratorně provedeným testem ne starším 7 dní v případě RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Nebo 72 hodin v případě POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 

 • Žáci, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a ukončili karanténu před maximálně 180 dny, nemusí také test podstoupit.

 • Test nemusí podstoupit ani žáci, kteří byli očkovaní a mají min. 14 dnů po druhé dávce či první dávce u jednodávkového očkování.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ( bude povinnen nosit po celou dobu výuky respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% - třída FFP2/KN95 či chirurgickou roušku).

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

 • Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni  v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

Potřebné informace naleznete i zde https://www.edu.cz/covid-19/

Svoje dotazy můžete také směřovat na tel. 777 610 377 nebo email: t.kordula@zsborsice.cz .

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ

© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz