Sport

VÝZNAM TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU


TĚLESNÁ VÝCHOVA

Tělesná výchova je nezastupitelnou složkou výchovy. Jejím hlavním cílem je přispívat k všestrannému a harmonickému rozvoji žáků. Dalším cílem je upevňování zdraví, rozvoj pohybových schopností, prohlubování pohybových dovedností a vědomostí tvořící součást tělesné kultury a také  formování pozitivních vlastností osobnosti. Při realizaci všeobecného cíle tělesné výchovy jako složky výchovy má základní úkol vyučovací předmět tělesná výchova. Významnou úlohu plní i cvičení před vyučováním, cvičení o přestávkách, domácí pohybové úkoly a zájmové pohybové útvary (kroužky).

Tělesná výchova a sport má na školách výjimečné postavení v systému výchovy a vzdělání. Vedle vlivu na zdravý vývoj jedince vytváří předpoklady pro budoucí kladný vztah k pohybovým aktivitám a ovlivňuje utváření hodnotové orientace.

SPORT

Sport je dnes obvykle označován jako pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví.

Sport ve volném čase, ať se již jedná o jakékoli sportovní činnosti, musí být prožíván s radostí a uspokojením. Jeho pozitivní účinky se projevují dříve na psychice jedince než na jeho fyzickém stavu. Tento fakt se váže především k aktuálnímu prožívání při samotné aktivitě, které je doplňováno následně pocity z výsledků této aktivity jako je např. zlepšení postavy, nabytí sebedůvěry, zlepšení zdatnosti, upevnění zdraví atd.


© 2022 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz