O škole

Název a sídlo příspěvkové organizace:

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace

Boršice 540, 687 09 Boršice

IČO: 75023547  

DIČ: CZ75023547 (nejsme plátci DPH)

Právní forma: příspěvková organizace

Identifikátor zařízení (RED_IZO): 600 124 355

IZO: 102 731 845

Bank. spojení: KB, č.ú.: 86-3952730207/0100

Zařazení do sítě škol: 2. 2.1996


Název zřizovatele:

Obec Boršice, okres Uherské Hradiště

687 09 Boršice

IČO: 290823

Právní forma: obec

Horní škola (2. stupeň)

Dolní škola (1. stupeň)

7 Obecné informace

 • Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace, je úplnou základní školou.

 • V letošním školním roce 2017-2018 navštěvují základní školu žáci převážně z Boršic, ale také ze Stříbrnic a Tučap. 

 • Žáci základní školy jsou rozděleni do jedenácti tříd.

 • Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou to dvě třídy a ve zbývajících ročnících po jedné třídě.

Zákon č. 106/1999 Sb.

Způsob, jakým škola naplňuje úkoly vyplývající ze zákona č.106/1999 Sb.

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace 
IČO: 75023547
Bank. spojení: KB, č.ú.: 86-3952730207/0100
Tel./Fax: 572501148 Boršice 540, 687 09 Boršice
E-mail: zsborsice@zsborsice.cz

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

I. Obecná ustanovení

Jako statutární orgán školy vydávám tuto směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon) stanoví povinnost státních orgánů, orgánů územní samosprávy, veřejných institucí hospodařících s veřejnými prostředky a dalších povinných subjektů poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, stanoví podmínky, za nichž se informace poskytují, a stanoví postup vyřizování žádostí.

II. Základní informace

Základní škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je obec Boršice. Součásti příspěvkové organizace jsou: základní škola, školní družina a školní klub. Ředitel školy je jmenován na základě konkurzního řízení vyhlášeného zřizovatelem školy. Pravomoci a působnost ředitele školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

III. Přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení

Pracovníky oprávněnými k přijímání žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení jsou:

a) ředitel školy Mgr. Tomáš Kordula, 572501148, e-mail: zsborsice@zsborsice.cz

b) zástupkyně ředitele školy: Mgr. Lenka Daníčková, 576 514 002

c) hospodářka školy Ing. Jitka Durníková, 576514003

IV. Postup při vyřizování žádostí a odvolání se

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy. Postup stanoví zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Odvolání je přípustné proti rozhodnutí ředitele školy podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/204 Sb., v platném znění ve lhůtě uvedené v rozhodnutí podáním u ředitele školy, který odvolání postoupí k vyřízení a konečnému rozhodnutí krajskému úřadu.

V. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se organizace při výkonu své působnosti řídí

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Všechny výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři školy v úředních hodinách pro veřejnost ve středu od 14.00 do 16.00 hod. nebo na základě telefonické dohody s některou z určených osob podle článku 3.

VI. Závěrečná ustanovení

Výroční zprávy školy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

Součástí této směrnice jsou přílohy: sazebník úhrad a vzor žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení.

Tato směrnice nabývá platnosti 10.1. 2009.


V Boršicích 1. 2. 2016

Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Příloha č.1

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn z poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Hradí se skutečné náklady na materiál a mzdu pracovníka poskytujícího informace.

 • Kopie A4 černobílá jednostranná 1 Kč/ks, oboustranná 2 Kč/ks

 • Kopie A4 barevná jednostranná 4 Kč/ks, oboustranná 8 Kč/ks

 • CD - ROM 15 Kč/ks

 • Cena za 1 hodinu práce 100 Kč

 • Poštovné dle sazebníku České pošty + cena obálky