Kariérní poradenství

Přijímačky v letošním školním roce 2020/2021                      (pro školní rok 2021/2022)

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY a UČILIŠTĚ

DŮLEŽITÉ

Vzhledem k pandemii koronaviru se informace o přijímacím řízení mohou ještě měnit, zatím platí níže napsané. O všech novinkách vás budeme včas informovat. 

Většinu informací o středních školách ve Zlínském kraji i o průběhu přijímacích pohovorů obecně naleznete na stránkách www.zkola.cz. Informace z MŠMT naleznete na stránkách ministerstva zde

Termíny přijímacích pohovorů v letošním školním roce:

talentové zkoušky - od 2. do 15. ledna 2021 (přihlášky odevzdat do 30. listopadu 2020)

jednotná přijímací zkouška (maturitní obory) - 1. termín: 3. května 2021, 2. termín: 4. května 2021, náhradní termín: 1. termín: 2. června, 2. termín: 3. června (přihlášky odevzdat do 1. března 2021)

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: 5. června 2021, 2. termín: 6. června 2021, náhradní termín opět 2. a 3. června 2021

školní přijímací zkoušky - maturitní obory:  5. května do 19. května 2021; ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2021.

NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY JE NUTNÉ S SEBOU VZÍT NEGATIVNÍ TEST NA COVID-19, KTERÝ NENÍ STARŠÍ SEDMI DNŮ!!! Jeden dokument vám stačí na obě zkoušky, dokument se nevybírá, pouze se předloží ke kontrole a je vám zase vrácen.


Zde cituji ze stránek www.zkola.cz to zásadní k přijímačkám:

Organizace přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří podali úplnou přihlášku řediteli střední školy v termínu stanoveném školským zákonem:

  • u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020
  • u ostatních oborů pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021

Ve školním roce 2020/2021 proběhnou opět přijímací zkoušky do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání, včetně Gymnázia se sportovní přípravou formou jednotné zkoušky s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, jejichž realizací je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotné zkoušky se netýkají oborů s talentovou zkouškou, konzervatoře a zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikaceJednotnou přijímací zkoušku může uchazeč konat dvakrát. Termíny jednotných přijímacích zkoušek jsou uvedeny ve Sdělení MŠMT (v  souborech ke stažení).

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci může ředitel školy stanovit, že u 4letých oborů vzdělání a nástavbového studia se jednotná zkouška nekoná. V tomto případě se koná školní přijímací zkouška. Ředitel může za podmínek uvedených v čl. IV opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3) rozhodnout o nekonání jak jednotné, tak i školní přijímací zkoušky.

Doporučujeme proto sledovat webové stránky příslušných středních škol.

V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, tj. včetně konání jednotné přijímací zkoušky.

oborů vzdělání s talentovou zkouškou bylo prodlouženo období konání talentové zkoušky:

– obory skupiny „82“ (umělecké obory a konzervatoř) – 2. ledna – 31. ledna 2021

– gymnázium se sportovní přípravou – 2. ledna – 31. března 2021.

U všech oborů vzdělání s maturitní zkouškou a nástavbového studia ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 + celkové výsledky vyhlásí nejpozději do 30. dubna 2021; u učebních oborů  nejdříve 22. dubna 2021, nejpozději však do 30. dubna 2021.

Informace (zpracované MŠMT) týkající se přijímacího řízení naleznete na webových stránkách MŠMT (bude průběžně aktualizováno).

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete v souborech ke stažení a v brožuře Kam na školu ve ZK. (Bude průběžně aktualizováno.) .................. konec citace z www.zkola.cz


Informace k zápisovému lístku:

K čemu slouží zápisový lístek?

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:

Pouze na uchazeče o denní formu studianevztahuje se na jiné formy vzdělávání (dálková, večerní, kombinovaná, distanční), nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou a zkrácené studium s výučním listem.

Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se pro uchazeče do oborů vzdělání s talentovou zkouškou termín pro vydání zápisového lístku prodlužuje do 31. ledna 2021. (Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 25. listopadu 2021, č.j. MSMT-43073/2020-1.) U ostatních oborů vzdělání se tento termín prodlužuje do 30. dubna 2021 (Opatření obecné povahy vydané MŠMT dne 15. března 2021, č.j.MSMT-4337/2021-4).

Postup při odevzdávání zápisového lístku: 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (výsledky přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve 19. května 2021).

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případech kdy:

  • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Náhradní zápisový lístek:

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává  orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek.

Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil a ani neuplatní ve střední škole.

Formulář žádosti včetně čestného prohlášení naleznete v souborech ke stažení.


Důležité:

Uchazeči konajícímu dvě kola jednotné přijímací zkoušky se vždy počítá lepší výsledek, je jedno, na které škole ho dosáhl. Výsledek jednotné přijímací zkoušky je platný pro obě školy, na které si žák podal přihlášky!!!

Pokud žák má zájem pouze o jednu školu s maturitní zkouškou, píše tuto školu na první místo na přihláškách a k tomu první datum jednotné přijímací zkoušky. Na druhé místo píše školu bez jednotné maturitní zkoušky.

Novinka: Letos bude možné psát test u jednotné přijímací zkoušky 2x nehledě na to, zda máte přihlášku na jednu nebo dvě školy s maturitou. Platí tedy, že si test napíšete 2x na té jedné škole s maturitou, na kterou jste si dali přihlášku. Pozvánku totiž dostanete na oba termíny. - viz dokument Dodatky k přijímacím zkouškám - MŠMT, bod VIII.

Plusové body letos u přijímaček nelze získat za vysvědčení z konce 8. třídy, lze počítat známky pouze z 1. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy.


Pro zájemce o oborové studium, doporučuji prostudovat si tuto stránku, kde naleznete informace o dotovaných oborech ve Zlínském kraji. 


V PŘÍPADĚ, ŽE SE ŽÁK V 1. KOLE NEDOSTAL, DOPORUČUJI SLEDOVAT TUTU STRÁNKU, KDE JSOU AKTUÁLNÍ ÚDAJE O ŠKOLÁCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI A O NABÍDKÁCH 2. A DALŠÍCH KOL PŘIJÍMAČEK.


V PŘÍLOZE NALEZNETE SOUBOR HARMONOGRAM ..., VE KTERÉM JSOU PRO NÁS VELMI DŮLEŽITÉ TERMÍNY.

© 2021 Základní škola Františka Horenského / Prohlášení o přístupnosti / web by icard.cz