Výchovný poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.116/2011 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 147/2011 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Kdo je výchovný poradce

Výchovný poradce na naší škole:

Mgr. Radim Zapletal, telefon: +420 576 514 013, r.zapletal@zsborsice.cz

Úřední hodiny: kdykoliv po domluvě

Náplň práce výchovného poradce

 • koordinuje činnost učitelů, třídních učitelů a vychovatelek ve školní družině (zabezpečuje jejich součinnost v případě zátěže žáků - písemné práce, rozsáhlá opakování, domácí úkoly a součinnost vychovatelek a učitelů 1. a 2. stupně) a poskytuje jim metodickou pomoc

 • věnuje pozornost systematické informační činnosti významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy      přípravy pro volbu povolání žáků

 • poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů i v otázkách týkajících se studia na SŠ a volby povolání

 • zprostředkovává styk s PPP a SPC, dává rodičům návrhy na odborná vyšetření, pomáhá se žádostmi o vyšetření, podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro děti se specifickými poruchami učení či se speciálními potřebami a kontroluje plnění tohoto plánu

 • pečuje o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky a žáky talentované

 • pečuje o žáky s výchovnými problémy, s poruchami chování, o žáky v náročných životních situacích

 • spolupracuje s pracovníky SPC a PPP, s odbornými lékaři, orgány MÚ, MěÚ, OkÚ, SŠ, policií apod.

 • spolu s ředitelem školy organizuje zápis do prvních tříd

 • soustavně se vzdělává v oblasti výchovného poradenství

 • informuje rodiče žáků a jiné zákonné zástupce o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jejich odborných služeb

 • těsně spolupracuje s metodikem prevence

Dokumenty ke stažení