Speciální pedagog

Školní speciální pedagog vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Kdo je školním speciálním pedagogem

Na naší škole splňují kvalifikační standardy školního speciálního pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů tito 2 pedagogové:

Mgr. Jana Rejzková , telefon: :+420 576 514 004 , j.rejzkova@zsborsice.cz

Mgr. Lenka Janíková , telefon: :+420 576 514 004 , l.janikova@zsborsice.cz


Úřední hodiny: kdykoliv po domluvě

Náplň činnosti školního speciálního pedagoga

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

1. Depistážní činnosti

Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.   

2. Diagnostické a intervenční činnosti

   A) Dianostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

   B) Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

   C) Realizace intervenčních činností, tj.  

 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),

 • provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,

 • participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu ( v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy),

 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav,

 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů,

 • zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem),

 • speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy,

 • participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka

 • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť

3. Metodické a koordinační činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.

 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Metodické činnosti pro pedagogy školy-specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky - jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

 • Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole.

 • Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů