Školní metodik prevence

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je školní metodik prevence

Školní metodik prevence na naší škole:

Mgr. Alena Vlčková, telefon: :+420 , a.vlckova@zsborsice.cz

Úřední hodiny: kdykoliv po domluvě

Náplň práce školního metodika prevence

  • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

  • monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

  • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

  • poskytování informačních a metodických materiálů

  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence